Stadgar för Linköpings Kattklubb

Antagna vid ordinarie årsmöte 2007-03-03 att gälla från 2007-03-04
samt tillägg (fet stil) beslutade vid extra årsmöte 2008-04-17

1. Benämning, tillhörighet och syfte
§ 1.1 Klubben är en ideell förening och dess namn är Linköpings Kattklubb, förkortas LK.

§ 1.2 Klubben har sitt säte i Linköping.

§ 1.3 Klubben är ansluten till Sveriges Kattklubbars Riksförbund (SVERAK) och därigenom även till Fédération Internationale Féline (FIFe) och är skyldig att följa gällande stadgar och regler.

§ 1.4 Klubbens syften är att:
- samla kattägare och intresserade som arbetar för att öka kattens status i samhället.
- aktivt motverka missförhållanden inom katthållning samt djurplågeri.
- propagera för kastrering av katter som ej används i avel.
- arbeta för ID-märkning av samtliga katter.
- öka kunskapen hos allmänheten om katten som sällskapsdjur.
- representera svensk kattsport genom framåtsträvande utställningsverksamhet.
- främja och tillvarata medlemmarnas intressen och kunskap på bästa möjliga sätt.
- stimulera utbildning och medverka till ökad kunskap inom uppfödning och avel.

2. Organisation
§ 2.1 Klubbens instanser är:
- Årsmöte
- Styrelse
- Revisorer
- Övriga valda funktionärer
- Valberedning

§ 2.2 Klubbens verksamhetsår (räkenskapsår) är från 1 januari till 31 december.

3. Medlemskap
§ 3.1 Medlemskapet är öppet för de personer som följer klubbens, SVERAKs och FIFes stadgar och regler, samt betalar fastställd medlemsavgift. Medlemskap kan förvägras av styrelsen då en person på saklig grund anses kunna skada klubbens intressen och verksamhet. Avslag på medlemsansökan ska motiveras och meddelas skriftligt till sökanden.
§ 3.2 Medlemskap kan erhållas som huvud-, familjemedlem eller Stödmedlem. Med familjemedlem menas person som tillhör samma hushåll som huvudmedlem.

Huvudmedlemskap innebär:
- Rösträtt vid Linköpings kattklubbs årsmöte
- Kan föreslås och väljas till styrelsepost
- Rätt att deltaga vid klubbens möten
- Rätt att bedriva avels- och utställningsverksamhet via klubben
- Erhållande av klubbtidning och förbundstidningen, Våra Katter

Familjemedlemskap innebär:
- Rösträtt vid Linköpings kattklubbs årsmöte
- Kan föreslås och väljas till styrelsepost
- Rätt att deltaga vid klubbens möten
- Rätt att bedriva avels- och utställningsverksamhet via klubben

Stödmedlem innebär:
Stödmedlem är till för dig som vill stödja vår klubb genom ett begränsat medlemskap. Du får vår klubbtidning, rätt att delta på klubbens möten och aktiviteter. Vill du bedriva avels- och utställningsverksamhet, såsom internationell, nationell samt klubbmästerskap, få rösträtt eller bli valbar till styrelsepost krävs ett huvud- eller familjemedlemskap. Även öppet för de som har ett huvudmedlemskap i en annan SVERAK-ansluten klubb.

Hedersmedlem:
Titeln hedersmedlem kan på förslag av styrelsen utdelas till medlem eller annan person som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt främjat klubben. Hedersmedlem utses av årsmötet och titeln är livslång. Hedersmedlem betraktas som huvudmedlem såvida inte hedersmedlemmen önskar annat. Förslag på hedersmedlem skall inkomma skriftligt till styrelsen senast 1 januari det år som årsmötet hålls.
Titeln Hedersmedlem kan av styrelsen tas bort om denne bryter mot § 3.8, samma regler som för uteslutning gäller.

§ 3.3 Medlemsavgiften, vars storlek bestäms av årsmötet, betalas vid inträdet i klubben och därefter årligen före januari månads utgång för löpande medlemskap.

§ 3.4 Medlemskap upphör automatiskt om medlemsavgift ej kommit klubben tillhanda senast 31 januari innevarande år eller efter uppmaning. Inbetalning inkommen efter 31/10 gäller för nästkommande år. Önskas utträde under inbetald medlemsperiod skall klubbens kassör meddelas skriftligt. Inbetald medlemsavgift anses förverkad.

§ 3.5 Medlem är skyldig att följa klubbens, SVERAKs och FIFes stadgar och regler. Klubbmedlem kan avstängas om denne bryter mot klubbens, SVERAKs eller FIFes stadgar och regler eller handlar på ett sätt som skadar eller motverkar klubbens, SVERAKs eller FIFes mål och verksamhet. Alla nya medlemmar erhåller klubbens gällande stadgar. SVERAKs och FIFes stadgar och regler kan beställas via klubben.

§ 3.6 Medlem som får kännedom om brott mot klubbens, SVERAKs eller FIFes stadgar eller regler är skyldig att anmäla detta.

§ 3.7 Medlem har anmälningsplikt till styrelsen vid förekomst av smittsamma sjukdomar hos medlemmens katter. Under behandling av katteriet ska medlemmen avstå från all utställning och avel.

§ 3.8 Uteslutning ur klubben kan ske av medlem som bryter mot klubbens stadgar, motarbetar dess syften eller som handlar på annat sätt som kan skada verksamheten. Uteslutning kan även ske om medlem ej fullgjort sina ekonomiska skyldigheter mot klubben. Beslut om uteslutning av medlem får inte ske förrän medlemmen i fråga beretts tillfälle att inom viss tid, föreskriven av styrelsen, dock minst 14 dagar, avge yttrande i ärendet.
Medlemmen tillskrivs med rekommenderat brev där mottagardatum anger när 14 dagar gått.
Styrelsen skall efter de 14 dagarna till vederbörande skriftligen meddela beslutet samt ange orsaken till detta genom rekommenderat brev med mottagningsbevis.
Medlem som uteslutits äger rätt att överklaga beslutet under förutsättning att denne inom 14 dagar efter det att beslutet mottagits, till styrelsen inlämnar skriftligt besvär över detta. Överklagandet av uteslutning skall behandlas på nästkommande årsmöte och ärendet måste ingå i kallelsen. Överklagande medlem skall kallas till detta årsmöte senast 14 dagar före mötet genom rekommenderat brev med mottagningsbevis. Medlemmen är utesluten tills dess annat beslut är taget.
I det fallet medlemmen inte hämtar ut det rekommenderade brevet anses denne delgiven när 1 månad gått efter utskicket har gjorts. Om medlem som är föremål för uteslutning innehar förtroendepost inom föreningen, så entledigas denne från sin post med omedelbar verkan. Verkställs inte uteslutning återträder medlemmen till sin post.

§ 3.9 Medlem som utträtt eller uteslutits ur klubben äger ingen rätt till klubbens tillgångar och kan inte återfå erlagda avgifter. Detsamma gäller medlem under den period denne är avstängd.

4. Årsmöte
§ 4.1 Klubbens årsmöte är högsta beslutande instans och ska protokollföras. 

Protokollet skall distribueras till samtliga huvudmedlemmar. Ordinarie årsmöte ska hållas före april månads utgång.

§ 4.2 Motioner och andra ärenden som ska behandlas på årsmötet skickas skriftligen till klubbens sekreterare senast 31 december året innan aktuellt årsmöte.
§ 4.3 Kallelse till ordinarie årsmöte ska vara medlemmarna tillhanda minst 14 dagar innan mötet.
Kallelsen återfinns på LK´s hemsida, samt skickas som mail till de som angivit mailadress.
I kallelsen ingår tid och plats för mötet samt förslag till dagordning.
Årsmötesdatum ska finnas i Jamaren nr 4.

§ 4.4 Vid årsmöte förekommer följande ärenden:
 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två justeringsmän, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet
 6. Val av två rösträknare för mötet
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning för verksamhetsåret
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 11. Fastställande av medlemsavgifter
 12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
 13. Ärenden väckta till årsmötet
 14. Motioner
 15. Val av:
  1. Ordförande för två år (vid udda årtal)
  2. Sekreterare för två år (vid jämna årtal)
  3. Kassör för två år (vid jämna årtal)
  4. Två styrelseledamöter för två år (vid udda årtal)
  5. Två styrelseledamöter för två år (vid jämna årtal)
  6. Tre suppleanter för ett år, väljs i ordning för att inträda för ordinarie ledamot
  7. En revisor för två år (vid jämna årtal)
  8. En revisor för två år (vid udda årtal)
  9. En revisorsuppleant för ett år
  10. Tre personer till valberedningen för ett år, varav en skall utses till sammankallande
  11. Materialförvaltare om minst två, varav en sammankallande
  12. Klubbvärdar om minst två, varav en sammankallande
  13. Redaktionsgrupp för Jamarkuriren om minst två, varav en sammankallande
  14. Lotteriansvarig
  15. Ansvarig för LKs hemsida
 16. Övrigt, ej beslutsförda frågor
 17. Årets Katt
 18. Mötets avslutande
§ 4.5 Rösträtt tillkommer de på årsmötet närvarande medlemmar som lägst fyller 16 år under året och som erlagt fastställd medlemsavgift för innevarande år senast 31 januari, eller varit medlem under föregående verksamhetsår.

§ 4.6 Alla beslut fattas med enkel majoritet, med undantag av stadgeändringar (§ 8,1) och klubbens upplösande (§ 10,1).
- Relativ majoritet används vid personval, dvs. den som får flest röster blir vald.
- Absolut majoritet används vid övriga ärenden, dvs. mer än hälften av rösterna ska falla på ett av valen. Vid lika röstetal avgör mötesordföranden, om han/hon är röstberättigad, annars avgörs frågan med lottdragning. Ärenden avgörs genom öppen omröstning om ej sluten votering begärs. Den som är jävig i en fråga ska inte rösta i just den frågan. En jävig person är den som kan antas ha egna intressen att bevaka, vilka är i konflikt med klubbens intressen. Den får däremot vara med i behandlingen av ärendet och kan då framlägga sina synpunkter. Personval sker med sluten omröstning.

§ 4.7 Extra årsmöte kan utlysas då styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt. Det ska även ske då minst 20 stycken av klubbens medlemmar med angivande av skäl gör skriftlig framställan till styrelsen. Det åligger styrelsen att inom 30 dagar efter framställan kalla till extra årsmöte. Kallelse till extra årsmöte ska vara medlemmarna tillhanda minst 14 dagar innan mötet. Det ska klart framgå tid och plats för mötet. I kallelsen ingår förslag till dagordning och ärenden för behandling. Enbart de ärenden som föranleder mötet och som finns med i kallelsen ska behandlas. För övrigt gäller samma regler som för ordinarie årsmöte.

5. Styrelse
§ 5.1 Styrelsen väljs av medlemmarna på årsmötet. Mellan årsmötena handhar styrelsen klubbens angelägenheter och förvaltning i överensstämmelse med klubbens, SVERAKs och FIFes stadgar och regler.

§ 5.2 Styrelsen består av 7 ledamöter och 3 suppleanter. Ledamöterna väljs på 2 år och suppleanterna på 1 år. Årsmötet väljer ordförande, kassör och sekreterare. Ordförande och kassör väljs med växelvis val. Styrelsen konstituerar sig vid första sammanträdet efter årsmötet, helst redan samma dag.

§ 5.3 Styrelsens uppgift är att:
- Verkställa av årsmötet fattade beslut.
- Verka för klubbens framåtskridande och tillvarata dess intressen.
- Ansvara och förvalta klubbens medel och angelägenheter.
- Föra register över klubbens medlemmar.
- Upprätta verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning till årsmötet.
- Verkställa övriga åligganden enligt dessa stadgar.
- Utse delegater till SVERAKs årsmöte.
Styrelsen är gemensamt ansvarig för sin förvaltning. Ansvarig utgivare för klubbens tidskrifter samt webbsida är styrelsen gemensamt.
Styrelsen sammanträder på kallelse från ordförande eller då minst hälften av styrelsemedlemmarna så begär. Ärenden och frågor av känslig art skall där skäl finns behandlas med sekretess. Protokoll ska föras och justeras.

§ 5.4 Ordföranden representerar klubben och är ordförande vid klubb- och styrelsemöten. Ordförande äger rätt att utan särskild fullmakt föra klubbens talan utåt. Vid ordförandes frånvaro träder vice ordförande in. Ordförande tecknar ensam firma.

§ 5.5 Sekreteraren sköter klubbens korrespondens och samt för protokoll på klubbensmöten, vilka tillsändes styrelse representanterna samt revisorer, före nästkommande styrelsemöte. Ordförande för föregående möte justerar tillsammans med sekreteraren protokollet senast under nästkommande möte. Original protokoll arkiveras.

§ 5.6 Kassören ansvarar för och handhar klubbens ekonomi, administrerar medlemsregister, svarar för bokföring över klubbens ekonomiska verksamhet, upprättar årligen balans- och resultaträkningen samt utarbetar underlag för budget.Kassören lämnar löpande rapporter till styrelsen.

§ 5.7 Övriga arbetsuppgifter fördelas gemensamt inom styrelsen eller till av styrelsen utsedd person.

6. Revisorer
§ 6.1 Två revisorer väljs av årsmötet för att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper. Revisorerna har rätt att när som helst under verksamhetsåret ta del av räkenskaper och protokoll. Revisorerna skall få information om kommande styrelsemöten, samt ha rätt att närvara på dessa. Revisorerna ska till årsmötet avge en berättelse över det gångna året samt tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet.

7. Valberedning
§ 7.1 Valberedningen består av tre ledamöter som väljs av årsmötet. Valberedningens uppgift är att grundligt undersöka, tillfråga och föreslå lämpliga personer till olika poster i klubben.

8. Ändring av stadgar
§ 8.1 För ändring av klubbens stadgar erfordras att beslut fattas vid två, på varandra följande, årsmöten, varav det ena måste vara ordinarie årsmöte. Kallelsen till första mötet ska innehålla förslaget till stadgeändring. Vid båda mötena ska minst två tredjedelar av rösterna bifalla förslaget.

9. Årets LK katt
§ 9.1 K upprättar en bästa lista för Årets Katt, okastrerade katter och en bästa lista för Årets Katt, kastrerade katter. Tidigare erhållna poäng medföljer ej katt som byter till Årets Kattlista för kastrerade katter. En bästa lista för Årets Huskatt. Uträkning sker endast på de anmälningskort som skickats genom klubbens utställningssekreterare. Svenska och Norska utställningar som omfattar samtliga kategorier räknas. Minst 3 och högst 5 utställningar räknas. De bästa resultaten räknas och summeras. Vid lika poäng delas placeringen.

Poäng:

10 p Excellent 1 i klasserna 1-10
15 p HP
20 p Klassvinnare i klass 11-12 samt i klasserna 1-10 med certifikat
40 p BIV
45 p Domarens bästa kandidat
50 p BOX/BIS

För Huskatt gäller följande:
Poäng:

10 p 3:a
20 p 2:a
40 p 1:a
45 p Bästa i sitt hårlag
50 p Bästa totalt

10. Valberedning
§ 10.1 För upplösning av klubben krävs beslut på två av varandra följande årsmöten varav minst det ena ska vara ordinarie årsmöte. Beslut om nedläggning ska för att anses giltigt, fattas med två tredjedelars majoritet på båda dessa årsmöten. Mellan dessa möten skall minst 30 dagar ha förflutit och protokoll från det första hållna mötet skall före nästkommande möte ha justerats och utsänts till medlemmarna. I kallelsen till sådant möte ska klart anges att fråga om klubbens upplösning ska behandlas. Vid händelse av klubbens upplösning ska klubbens hela ekonomiska behållning med handlingar och tillhörigheter användas till ändamål som överensstämmer med klubbens syften. Beslut om detta ska fattas vid sista mötet.